Vi finns också
på facebook

Stadgar för Dalarnas Sjukvårdsparti  

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Dalarnas Sjukvårdsparti, organisationsnummer 802421-1412.
§ 2 Föreningens ändamål
Dalarnas Sjukvårdsparti vill verka för en rättvis sjukvård av hög kvalité.
Föreningen är öppen för alla innevånare i Dalarnas län som vill verka på demokratisk grund för ovanstående, grundat på principen om allas lika människovärde och lika rätt till vård.
§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Mora, Mora kommun.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas personer boende i Dalarnas län, som delar partiets mål och förbinder sig att följa partiets stadgar och beslut, samt som kan antas komma att, som medlem, bidra till förverkligandet av partiets mål. Juridisk person kan vara medlem dock utan rösträtt.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställes av årsmötet.
§ 6 Medlems utträde
Uppsägning av medlemskap ska göras skriftligen.
Medlem som under två (2) på varandra följande verksamhetsår ej betalt medlemsavgiften anses ha utträtt ur organisationen.
§ 7 Medlems uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar partiet eller motarbetar partiets intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet genom att anmäla detta till styrelsen inom tre (3) månader från det att meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.
§ 8 Styrelsen
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen består av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter. Styrelseledamot skall vara medlem i partiet. Styrelseledamöterna väljs på två år.
Valet skall ske så att ordföranden och vice ordförande ej avgår samma år.
Valet skall också ske så att halva antalet ledamöter avgår varje år.
Vid årsstämman utses ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutför när antalet ledamöter överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.
Styrelsen skall fyra (4) veckor innan ordinarie årsmöte inlämna årsredovisningshandlingar till partiets revisor.
Styrelsens möten hålls öppna för alla medlemmar i Dalarnas Sjukvårdsparti.
§ 9 Revisor
Årsmötet skall välja två (2) revisorer. Dessa väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte. Revisorerna skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte till styrelsen.
§ 10 Firmatecknare
Partiets firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser, två (2) i förening.
§ 11 Räkenskapsår
Partiets räkenskapsår omfattar kalenderår.
§ 12 Årsmöte
Årsmötet är partiets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under april månad. Efter beslut av styrelsen, revisorerna eller om minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen begär, skall extra årsmöte utlysas för visst bestämt ändamål.
Vid årsmötet är varje medlem, vilken inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits, och som fullgjort sina förpliktelser mot partiet, röstberättigad och har en röst.
Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton (14) dagar före ordinarie och senast sju (7) dagar före extra årsmöte, via annons i lokaltidning i Dalarnas län.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
 5. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Förslag/ärende som väckts av styrelsen
 12. Motion/ärende som väckts av medlem jämte styrelsens yttrande över ärendet
 13. Arvoden och ersättningar
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Val av ordförande
 16. Val av sekreterare 
 17. Val av kassör
 18. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 19. Val av revisorer
 20. Val av valberedning och sammankallande för valberedning
 21. Övriga ärenden (ej beslutsfrågor)
 22. Årsmötet avslutas

§ 13 Meddelanden
Andra meddelanden än kallelser till årsmöte skall lämnas till medlemmarna via partiets anslagstavla, brev eller e-post.
§ 14 Motioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.
§ 15 Stadgeändring
Beslut om ändring i denna stadga fattas med minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte eller likalydande beslut med minst enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöte varav den ena skall vara ordinarie. Förslag om ändring till denna stadga skall utsändas med kallelsen till ordinarie årsmöte.
§ 16 Upplösning
Beslut om upplösning av organisationen fattas genom beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöte varav en skall vara ordinarie.
Vid beslut om upplösning av föreningen skall förfaras med organisationens tillgångar såsom sist avhållna årsmöte beslutar.
§ 17 Medlemsmöte
Styrelsen skall sammankalla rådgivande medlemsmöten så ofta som det anses påkallat, dock minst en (1) gång per år.
§ 18 Tvist
Tvist mellan organisationen och medlem eller anställd skall avgöras i allmän domstol.

Ovanstående stadgar godkända och antagna vid ordinarie årsmöte i Mora den 11 november 2006 (2006-11-11).